Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Dokumenty parafialne

INFORMACJE NA TEMAT UDZIELANIA SAKRAMENTÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Wojciecha w Przasnyszu
_______________________________________________________________________
SAKRAMENT CHRZTU
§ 1. Chrzest dziecka
Czas – sakrament chrztu świętego udzielamy: w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 12:00 oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkanocy.
Przygotowanie – nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed planowaną datą chrztu o godz. 19:00 w Kancelarii Parafialnej.
Dokumenty – potrzebne do chrztu dziecka:
1. akt urodzenia dziecka;
2. dowody osobiste rodziców;
3. akt ślubu kościelnego/ślubu cywilnego (do wglądu);
4. jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii (nie mylić z zameldowaniem), wtedy potrzebne jest zezwolenie proboszcza z parafii zamieszkania;
§ 2. Chrzest dorosłego
Czas – przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, bierzmowania i Eucharystii) dokonuje się najczęściej podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Kandydaci do chrztu przyjmują wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego najczęściej z rąk biskupa.
Przygotowanie – kandydat przygotowuje się do chrztu podczas katechumenatu. Wtedy poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy. Chrzest dorosłych dotyczy osób, które wyszły z dzieciństwa (po siódmym roku życia) i osiągnęły używanie rozumu.
Dokumenty – proboszcz osoby proszącej o chrzest przedstawia biskupowi płockiemu za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej wniosek, w którym informuje o odbytym katechumenacie, załączając następujące dokumenty:
1. skierowaną na adres parafii pisemną prośbę katechumena o udzielenie mu chrztu świętego i przyjęcie go do Kościoła Rzymskokatolickiego;
2. odpis zupełny aktu urodzenia katechumena z urzędu Stanu Cywilnego;
2
3. pisemną prośbę przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów katechumena, który jeszcze nie ukończył 18. roku życia (skierowaną na adres parafii);
4. zeznanie katechumena na okoliczność stanu wolnego, jeśli ukończył 18. rok życia;
5. zaprzysiężone zeznanie dwóch świadków na okoliczność stanu wolnego katechumena, który ukończył 18. rok życia;
§ 3. Chrzestni (dziecka i dorosłego)
Chrzestni – muszą być praktykującymi katolikami:
1. systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii świętej
2. przyjęli sakrament bierzmowania;
3. powinni być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi;
4. powinni posiadać zaświadczenie rodzica chrzestnego ze swojej parafii zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem);
5. przypominamy, iż chrzestnymi nie mogą być osoby: niewierzące; innej wiary; niepraktykujące; żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu; prowadzący gorszący tryb życia.

Pro memoria w sprawie chrzestnych oraz świadków chrztu

 

  1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: 1) zgody rodziców lub przynajmniej jednego z nich (albo tych, którzy prawnie ich zastępują); 2) uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli takiej nadziei całkowicie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie (kan. 868 § 1).
  1. Należy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę) (zob. kan. 873 KPK; Obrzędy chrztu dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 6).
  1. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat (dla słusznej przyczyny proboszcz lub szafarz może uczynić wyjątek), być katolikami, mieć przyjęty sakrament bierzmowania i Najświętszej Eucharystii, prowadzić życie zgodne z wiarą  i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić, być wolnymi  od jakiejkolwiek kary kościelnej wymierzonej lub zdeklarowanej oraz nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest (zob. kan. 874 § 1 KPK; Obrzędy chrztu dzieci. Wprowadzenie „Wtajemniczenie chrześcijańskie”, nr 10).

            Na podstawie Dyrektorium ekumenicznego z 1993 r. (n. 98 b), dla słusznej przyczyny wolno dopuścić do funkcji chrzestnego wiernego prawosławnego, który wystąpi obok chrzestnego katolickiego (innej płci niż wierny prawosławny), pod warunkiem jednak upewnienia się, że wierny prawosławny nadaje się do tej funkcji.

  1. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony – tylko razem z chrzestnym katolikiem (lub chrzestnymi katolikami) jedynie jako świadek chrztu (zob. kan. 874 § 2 KPK; Obrzędy chrztu dzieci. Wprowadzenie „Wtajemniczenie chrześcijańskie”, nr 10.6). Dyrektorium ekumeniczne z 1993 r. wskazuje tutaj na względy więzi rodzinnej lub przyjacielskiej (nr 98 a).
  1. Z dyspozycji kan. 874 § 2 KPK, który instytucję świadka odnosi wyłącznie do ochrzczonego niekatolika, jednoznacznie wynika, że katolik, który nie spełnia wymogów do pełnienia funkcji chrzestnego, nie może pełnić funkcji „świadka chrztu” (funkcja „świadka chrztu”, należy to ponownie podkreślić, jest zarezerwowana wyłącznie dla osób ochrzczonych, które nie należą do Kościoła katolickiego) (por. Obrzędy chrztu dzieci. Wprowadzenie „Wtajemniczenie chrześcijańskie”, nr 10.6). W czasie celebracji „świadek chrztu” uczestniczy w ceremonii chrztu zajmując miejsce przy rodzicach i rodzicu chrzestnym. Nie musi jednak odpowiadać na zadawane przez celebransa pytania podczas liturgii chrztu.
  1. Jeśli nie ma chrzestnego, udzielający chrztu powinien zatroszczyć się, by obecny był przynajmniej jeden świadek, który mógłby stwierdzić udzielenie chrztu (kan. 875 KPK). Chodzi tutaj o sytuację ekstremalną, mało prawdopodobną w praktyce. Świadek, o którym mowa w przytoczonym kanonie (może nim być ktokolwiek zdolny do świadczenia o danym fakcie), spełnia inną rolę niż „świadek chrztu” określony w kan. 874 § 2 KPK.
  2. W księdze ochrzczonych proboszcz miejsca chrztu wpisuje – wraz z innymi danymi – także nazwisko świadka, jeśli wystąpił podczas chrztu (kan. 877 § 1 KPK).

 

Płock, dnia 8 września 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski

Notariusz

_______________________________________________________________________
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Czas – sakrament bierzmowania jest udzielany w terminie ustalonym przez proboszcza (zazwyczaj maj – czerwiec).
Dokumenty – potrzebne do bierzmowania:
1. świadectwo chrztu świętego;
2. potwierdzenie udziału w przygotowaniach do sakramentu bierzmowania;
3. potwierdzenie udziału w lekcjach religii i opinia katechety (jeżeli kandydat jest wieku szkolnym);
Świadkowie bierzmowania – powinni być praktykującymi katolikami:
1. systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii świętej
2. przyjęli sakrament bierzmowania;
3. powinni być dla bierzmowanego przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi;
4. powinni posiadać zaświadczenie świadka bierzmowania ze swojej parafii zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem);
5. przypominamy, iż świadkami bierzmowania nie mogą być osoby: niewierzące; innej wiary; prowadzące gorszący tryb życia;
_______________________________________________________________________

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO
Najnowsze informacje dodtyczące Komunii ogłoszone zostaną podczas październikowego spotkania z  rodzicami dzieci, które przystępują do tego sakramentu. Zaraz po tym, nowe dokumenty zamieścimy w tejże zakładce.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Przyjmujący – sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom, które ukończyły siódmy rok życia, czyli mają używanie rozumu, w następujących stanach: chorym, udającym się na operację, będącym w starszym wieku (według współczesnej medycyny to osoby, które rozpoczęły sześćdziesiąty rok życia), a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.
Sakramentu udzielamy w naszej parafii:
1. na wezwanie chorego lub rodziny – jeżeli chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić – w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia. Ważne jest aby chory był przytomny;
2. w szpitalu w czasie odwiedzin chorych z Komunią świętą;
3. w kościele (z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji, czy misji św.);
Przygotowanie domu – na czas udzielania sakramentów chorych: spowiedzi, Komunii świętej i namaszczenia olejami świętymi, w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:
1. stół (ławę) nakryty białym obrusem. Na stole należy umieścić następujące rzeczy:
a. krzyż;
b. jedną lub dwie zapalone świece;
c. naczynie z wodą świeconą i kropidło;
d. szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;
e. watę na talerzyku;
2. dla kapłana krzesło do spowiedzi;
Zachowanie domowników – w czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym znajduje się chory i kapłan. Natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, komunia) uczestniczymy pobożnie w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.
4
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Czas – sakrament małżeństwa jest sprawowany po wcześniejszym ustaleniu terminu przez narzeczonych w kancelarii parafialnej.
Dokumenty – potrzebne do sakramentu małżeństwa:
Narzeczeni
1. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 3 miesiące);
2. aktualne dowody osobiste;
3. świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie zostało poświadczone w świadectwie chrztu);
4. kościelne świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero);
5. zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim;
6. dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy;
7. po ślubie cywilnym – świadectwo ślubu z USC;
8. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;
9. gdy oboje narzeczonych nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii, to również potrzebne jest zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
Świadkowie
1. aktualne dowody osobiste;
2. ukończony 18 rok życia;
3. jeżeli są katolikami i nie mają przeszkód kanonicznych, wskazane jest by przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej;
_______________________________________________________________________
POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI
§ 1. Pogrzeb dziecka i osoby dorosłej
Dokumenty – potrzebne przy pochówku:
1. akt zgonu z USC;
2. ustalenie daty i godziny pogrzebu w kancelarii parafialnej;
3. potwierdzenie o udzielonych sakramentach świętych (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub w domu);
4. jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania (nie zameldowania) zmarłego;
5
§ 2. Pogrzeb dziecka martwo urodzonego
Zmarłe dzieci, niezależnie od tego, czy były ochrzczone, czy nie, czy zmarły po porodzie, czy też urodziły się martwe, należy pochować według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. Dziecko zmarłe przed porodem należy traktować jak dziecko zmarłe przed chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek poronienia, nawet na bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile będą dokumenty konieczne do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym. Jedynym kryterium rozróżnienia dla formy pogrzebu jest przyjęty chrzest.
Procedury prawne:
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (20 stycznia 2007 r.) oraz nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (26 maja 2011 r.), rodzice dzieci martwo urodzonych i tych, które zmarły w łonach matek, bez względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, by je godnie pochować;
2. Rodzice wszystkich dzieci, które urodziły się martwe lub zmarły w wyniku poronienia, mogą w ciągu 48 godzin wystąpić o wydanie zwłok swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka i mają prawo otrzymać jego kartę zgonu;
3. Obecnie przy pochówku martwo urodzonego dziecka (bez względu na czas trwania ciąży), administracja cmentarza nie wymaga już adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
_______________________________________________________________________