Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Spotkania Apostolatu Dobrej Śmierci odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 9-ej w salce na plebanii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

ABC APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko.

 • Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą,
 • Zachowywać wiernie Jego przykazania,
 • Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
 • Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.,
 • Korzystać często ze Spowiedzi i Komunii św.,
 • Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej,
 • Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty,
 • Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka,
 • Dziękować za wszystko Panu Bogu,
 • Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia.

II. Czcić i kochać Matkę Bożą.

 • Często do Niej zwracać się w ciągu dnia,
 • Obchodzić uroczyście Jej święta,
 • Naśladować Jej cnoty w swoim życiu,
 • Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu,
 • Nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria,
 • Oddać się Jej całkowicie.

III. Kochać bliźnich.

 • Troszczyć się o ich zbawienie,
 • Przychodzić im z pomocą duchową i materialną,
 • Modlić się o nawrócenie grzeszników,
 • Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym,
 • Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu,
 • Zamawiać Msze św. o łaskę szczęśliwej śmierci tak za siebie, jak i bliźnich,
 • Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii,
 • Świecić dla wszystkich dobrym przykładem.

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:

 • Kościół Święty i Ojca Świętego,
 • Ojczyznę i Kościół w Polsce,
 • Duszpasterzy i misjonarzy,
 • Rodziny, młodzież i dzieci,
 • Ludzi nieszczęśliwych, alkoholików i narkomanów,
 • Krucjatę w obronie poczętych dzieci.

Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę,
Gdy według niej układasz swoje życie,
Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia,
Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie,
Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej,
Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci,
Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego.

ODPUSTY ZUPEŁNE

Zgodnie z Konstytucją Apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku, opublikowaną przez papieża Pawła VI, Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, dnia 11 czerwca 1987 roku, następujących odpustów zupełnych:

 • w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia,
 • w Święto Nawiedzenia NMP (31.05.),
 • w Święto M. B. Bolesnej (15.09.),
 • w Uroczystość Św. Józefa (19.03.),
 • w Święto Św. Michała Archanioła (29.09.),
 • w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (01.10.).

Warunkiem uzyskania tych odpustów są:

 • Spowiedź i Komunia św.,
 • modlitwa w intencji Ojca Świętego.

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

Dobrze żyć – to wiele
Dobrze umrzeć – to wszystko!

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane też Apostolatem Dobrej Śmierci, jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej.

Kult Matki Bożej Bolesnej ma swoje głębokie uzasadnienie w Ewangelii, zwłaszcza Św. Łukasza (por. Łk 2,33-35) i Św. Jana (por. J 19,25-27) oraz w nauce Ojców Kościoła i wielkich czcicieli Matki Bożej, m.in. Św. Efrema, Św. Augustyna, Św. Sofroniusza, Św. Anzelma i Św. Bernarda.

Do rozkwitu tego kultu przyczynił się w szczególny sposób Zakon Serwitów, powstały w XIII wieku. Powstające różne bractwa ku czci Matki Bożej Bolesnej były często wspierane autorytetem Kościoła, który hojnie obdarzał je licznymi przywilejami i odpustami.

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zostało w obecnej formie zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół. W roku 2004 siedziba Stowarzyszenia we Francji została przeniesiona z Tinchebray do La Chapelle Montligeon. Sanktuarium Matki Bożej w Montligeon jest też Światowym Centrum Modlitwy za Zmarłych. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny siedzibą w Górce Klasztornej.

Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

CEL STOWARZYSZENIA

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując ten cel należący do Stowarzyszenia:

często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby

 • na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa,
 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych każdego dnia w ich intencjach Mszach świętych.

W Polsce od 1999 roku odprawiana jest codzienna Msza św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia. Ponadto przez cały miesiąc listopad codziennie sprawowana jest Msza św. za zmarłych członków Stowarzyszenia i za zmarłych polecanych modlitwom Stowarzyszenia.

STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

I STOPEŃ: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

II STOPIEŃ: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo… z dodaniem na końcu: Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami.

III STOPIEŃ: modlitwa przepisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagane są tylko dwa warunki:

1.wyrażenie swojej zgody,

2.wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Przy zapisie wystarczy podać imię i nazwisko. Dzieci można wpisywać dopiero po przyjęciu przez nie I Komunii św. Osób zmarłych nie wpisujemy, można jednak ich dusze polecać modlitwom Stowarzyszenia. Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życie i nie trzeba go ponawiać.

Przyjęcie do Stowarzyszenia jest bezpłatne, aczkolwiek z okazji zapisu lub później w miarę możliwości, można składać ofiary na rozwój Dzieła.

Stowarzyszenie dostępne jest nie tylko dla wiernych katolików, lecz także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła oraz dla braci odłączonych – ważne jest, aby wyrazili swoją zgodę na wpis. Oni bowiem, bardziej niż inni potrzebują przemożonej i skutecznej opieki Matki Bożej.